Cennik

Cennik

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZZO W  WÓLCE ROKICKIEJ W 2024 ROKU

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena netto 1 Mg
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 669,00
2 Papier i tektura 20 01 01 273,00
3 Szkło 20 01 02 200,00
4 Tworzywa sztuczne 20 01 39 320,00
5 Metale 20 01 40 320,00
6 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – frakcja sucha 20 01 99 432,00
7 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 684,00
8 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 450,00
9 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 280,00
10 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 340,00
11 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35 300,00
12 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 300,00
13 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 33* 300,00
14 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 300,00
15 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 3500,00
16 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 27* 5900,00
17 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27* 20 01 28 5900,00
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* 5100,00
19 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włączenie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11* 5100,00
20 Odpadowa papa 17 03 80 1500,00
21 Zużyte opony 16 01 03 500,00
22 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 140,00
23 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 320,00
24 Opakowania ze szkła 15 01 07 50,00

 

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 59577