O zakładzie

Jak działa ZZO

Odpady przywożone do Zakładu będą podzielone na dwa rodzaje. Pierwszy to te ze zbiórki selektywnej, drugi to  pochodzący od mieszkańców, którzy śmieci nie segregują. Odpady zmieszane zostaną najpierw poddane wstępnej segregacji i rozdzielone na frakcje wielkościowe. Następnie przeprowadzana będzie tzw. segregacja pozytywna. To z niej zostaną wyodrębnione surowce wtórne, balast (z którego powstanie paliwo alternatywne), a także „odpady zakłóceniowe”, które trafią na wysypisko.
Wspomniany wcześniej balast to efekt zbieranych odpadów palnych takich jak makulatura, czy tworzywa sztuczne. Po przetworzeniu będzie trafiać on na linię produkcji paliwa alternatywnego. Paliwo swoim wyglądem przypomina granulat i jest wykorzystywane w cementowniach.
Przy sortowni będzie działać instalacja fermentacji suchej. Trafiają tu odpady z parków i ogrodów zbieranych selektywnie oraz osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków. W specjalnych komorach wentylacyjnych odpady będą ulegać biodegradacji, a efekt uboczny, czyli zanieczyszczone powietrze, oczyszczane będzoe w biofiltrze.
Kolejnym elementem Zakładu będzie punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. W punkcie odpady takie jak np. meble są demontowane, a ich części są następnie będą poddawane recyklingowi lub trafią na składowisko.
W ramach ZZO będzie działać również tymczasowy punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Do punktu będą trafiać np. elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
Wszystkie wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych.
Celem Zakładu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%.

Zakres działania

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej będzie nowoczesną firma, która będzie stosowała innowacyjne i bezpieczne dla środowiska i ludzi technologie przetwarzania odpadów.
W ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie funkcjonować:
– sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego,
– instalacja fermentacji odpadów organicznych,
– punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze zbiórek od mieszkańców oraz sortowania odpadów komunalnych,
– punkt przerobu odpadów budowlanych.

Historia

Przez długi czas budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów stała pod znakiem zapytania. Wiele czasu zajęło znalezienie najlepszej lokalizacji na budowę zakładu. Kolejne propozycje spotykały się z oporem władz gmin lub protestami mieszkańców. Po długich poszukiwaniach wybrano lokalizację w Rokitnie w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów.
Przełomem w historii ZZO była decyzja o przyznaniu finansowania dla projektu ze środków szwajcarskich. Bez wątpienia brak wsparcia finansowego ze strony Szwajcarów wykluczyłby możliwość realizacji tej ważnej dla mieszkańców i środowiska naturalnego inwestycji. W 2011 roku władze związku otrzymały decyzję o dofinansowaniu na kwotę 15100000 franków szwajcarskich.
Sama budowa ruszyła na początku 2016 roku. Inwestycję realizuje spółka Instal Warszawa S.A. Pierwsze rozruchy zaplanowano po wakacjach. Zakład Zagospodarowania Odpadów zostanie uruchomiony w styczniu 2017 roku. Według prognoz sortownia, która jest głównym elementem Zakładu zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok.

Cennik

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZZO W  WÓLCE ROKICKIEJ W 2024 ROKU

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena netto 1 Mg
1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 669,00
2 Papier i tektura 20 01 01 273,00
3 Szkło 20 01 02 200,00
4 Tworzywa sztuczne 20 01 39 320,00
5 Metale 20 01 40 320,00
6 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – frakcja sucha 20 01 99 432,00
7 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 684,00
8 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 450,00
9 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 280,00
10 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 340,00
11 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35 300,00
12 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 300,00
13 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 33* 300,00
14 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 300,00
15 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 3500,00
16 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 27* 5900,00
17 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27* 20 01 28 5900,00
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* 5100,00
19 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włączenie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11* 5100,00
20 Odpadowa papa 17 03 80 1500,00
21 Zużyte opony 16 01 03 500,00
22 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 140,00
23 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 320,00
24 Opakowania ze szkła 15 01 07 50,00

 

logo_glowne

logo5

logo

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 59584